Att formulera forskningsfrågor

Engelska

Snart är det dags att börja fundera på de frågor som du vill forska i din uppsats. Det kan vara svårt att formulera sig och ha konkreta frågor att ställa. Meningen med forskningsfrågorna är att få fram meningsfulla och relevanta resultat. Meningen är också att kunna på ett koncist sätt beskriva vad ditt arbete handlar om samt vad arbetet inte handlar om. Forskningsfrågorna är ofta beskrivande eller analytiska till sin natur även om det finns andra typer av frågor. Beskrivande frågor börjar med på bl.a. Vilket sätt…?, Hur ofta…?, Hur ser det ut…? medan analytiska frågor börjar bl.a med Varför…? och Hur förhåller sig… till…?

Forskningsfrågorna ska vara neutrala och du ska försöka bortse från din förförståelse. Frågorna ska formuleras så att svaren blir meningsfulla. Du har också en kort tid på dig och kan inte samla på dig så mycket empiriskt material som kanske behövs och därför måste frågorna vara praktiskt möjliga att besvara. Frågorna bör även vara enkla och entydiga; risken för misstolkningar ska minimeras.

Malmö högskola har gjort en kort introduktion med tips på hur man formulerar forskningsfrågor.  Du kan antingen läsa sammanfattningen under filmen eller så tittar du igenom klippet (ca 11 minuter).

Björn Lundgren ger följande exempel i filmen samt problemen med frågorna:

Vad är det du är intresserad av? Kanske sociala frågor och undervisning. Då kan man formulera en fråga på följande sätt: ”Hur förbättras undervisningen när man använder sociala medier?” Det finns dock problem med denna formulering: 1) det antas att användningen av sociala medier förbättrar undervisningen samt 2) sociala medier är för brett begrepp.

Formuleras frågan om till ”Förbättras undervisningen när man använder social medier?” Den är mer neutral men problemet är hur du ska undersöka förbättringen? Vad menas med bra förbättring?

Hur är det då med frågan ”Tycker eleverna att sociala medier förbättrar undervisningen?” Då undersöker du frågan utifrån elevernas synpunkt; de definierar vad som är förbättrat undervisning. Problemet är fortfarande värderingen i frågan. Begreppet ”förbättra” antyder fortfarande en positiv inställning till sociala medier istället för att vara neutral inför frågan.

Om frågan då formuleras om till ”Tycker eleverna att sociala medier påverkar undervisningen positivt, negativt eller inte alls?” Då signalerar frågan att du är intresserad av vilken påverkan, om någon alls, sociala medier har på undervisningen. Svaret kan dock uttryckas för kort: ”Ja, undervisningen påverkas positivt.” Därför behövs det följdfrågor, t.ex. ”På vilket sätt anser i så fall eleverna att studenterna påverkas?”

För att kunna svara på dessa frågor behövs det bakgrundsinformation eller beskriva kontexten eleven befinner sig, vilket innebär beskrivande svar. Då kan frågan ställas på följande sätt ”Vilka sociala medier används i undervisningen, hur ofta och på vilket sätt?” Problemet här är att det finns flera frågor i en. Därför bör frågorna skrivas om var för sig: ”Vilka sociala medier används i undervisningen?”, Hur ofta används sociala medier i undervisningen?” samt ”På vilket sätt används sociala medier i undervisningen?”. En studie bör innehålla en eller flera analytiska frågor som kompletteras med beskrivande frågor.

Vi har böcker om forskningsmetodik och research methods.

Ta en titt på gamla examensarbeten.

Läs också artikeln om hur man väljer bra forskningsfrågor (på engelska).

Text: Pieta Eklund