Ekonomipriset eller Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Engelska

Inför Nobeldagen 10/12 då prisen delas ut i Stockholm och i Oslo presenterar vi kort pristagarna och vad de har fått priset för.

Ekonomipriset går till Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller. Det är omöjligt att förutse om priserna går upp eller ner nästa dag eller vecka däremot är det fullt möjligt att i grova drag förutse kursutvecklingen över en längre tid. De får priset för att ha utvecklat metoder för att studera priser på finansiella tillgångar och tillämpat dem i studier av prisdata från marknaderna för aktier, obligationer och andra tillgångar, vilket har lett till teoriutveckling och praktisk investeringsverksamhet.  De har lagt grunden till forskning om tillgångspriser och deras forskningsrön har fått enormt stor betydelse för forskningen av finansiella marknader.

Dessa tre sysslar alltså med trendspaning på finansmarknaden. Fama har visat i en serie av studier på 1960-talet att ”aktiekurser är väldigt svåra att förutse på kort sikt och att ny information påverkar priserna så gott som omedelbart”. Robert Shiller visade på 1980-talet att det är mjöligt på längre sikt. Han fann att ”aktiepriser fluktuerar mycket mer än företagens utdelningar och att kvoten mellan priser och utdelningar tenderar att minska när denna kvot är hög och öka när den är låg”. Hansen “utvecklade en statistisk metod som lämpar sig särskilt väl för att testa rationella teorier om tillgångspriser”.

Eugene Fama är född 1939 i Boston, USA. Idag är han Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance vid University of Chicago, IL, USA

Lars Peter Hansen är född 1952 i USA.  Idag är han David Rockefeller Distinguished Service Professor in Economics & Statistics vid University of Chicago, IL, USA.

Robert J. Shiller är född 1946. Idag är han Sterling Professor of Economics vid Yale University, New Haven, CT, USA

Lästips och en mer utförlig populärvetenskaplig förklaring till ekonomipriset.

Pieta Eklund