Rapport från Moçambique

Engelska

Sedan hösten 2017 ingår Högskolebiblioteket vid Högskolan i Borås tillsammans med bland annat Bibliotekshögskolan och Blekinge Tekniska Högskola i ett Sida-finansierat utvecklingsprojekt som syftar till att bygga upp och stärka Moçambiques analys- och forskningskapacitet.

Detta görs genom utbildning av bibliotekarier, forskare och lärare och genom lokal forskning som genererar ny kunskap som är relevant för landets utveckling.

Sida stödjer Moçambiques största universitet UEM (Universidade Eduardo Mondlane) i huvudstaden Maputo, i samarbete med fjorton svenska och nio sydafrikanska universitet. Stödet går till forskarutbildning på doktors- och mastersnivå, infrastruktur för forskning (till exempel laboratorier och elektroniska tidskrifter) men inte minst genom att utbilda universitetets bibliotekarier så att de kan utveckla ett relevant stöd för studenter och forskare.

Högskolebibliotekets insatser har hittills bestått i att som inledning genomföra en workshop på plats i Maputo om vad som kännetecknar ett modernt forskningsbibliotek. Vid två tillfällen har vi sedan stått värdar för jobbskuggning för besökande moçambikier. Vid dessa tillfällen har bibliotekschef, medarbetare och bibliotekariestudenter deltagit i vår verksamhet och lärt sig mer om vår organisation och hur våra processer är uppbyggda.

Den senast genomförda insatsen inom projektets ram gick av stapeln i april i år då Tove Lekselius från Högskolebiblioteket och Malin Utter från Bibliotekshögskolan ledde en tre dagars workshop om bemötandefrågor och UX (User Experience).

Projektet kommer att pågå fram till 2022 och även fortsättningsvis vara en mix av kompetenshöjande insatser för bibliotekarierna genom workshops och utbildningar på plats i Maputo samt besök i Borås för bibliotekarier, master- och doktorandstudenter.

Vill du läsa mer om arbetet inom projektet kan du följa bloggen UEM Central Library Programme Blog.

Text: Svante Kristensson
Bild: Tove Lekselius