Vetenskaplig text, del 5: Målgrupp

Ibland går det att skaffa sig en uppfattning om vem en text riktar sig till och det kan användas för att bedöma om en text t.ex. är att betrakta som vetenskaplig eller populärvetenskaplig. Vetenskapliga texter riktar sig vanligen i första hand till andra forskare inom det egna forskningsområdet. Det kan innebära att man tar vissa saker för givna, exempelvis ämneskunskap eller att läsaren är insatt i en särskild teoretisk tradition. Det kan också göra att man använder ett språk (exempelvis etablerade begrepp eller matematiska formler) som inte är helt lätta att förstå för någon utanför forskningsområdet. Vilka konsekvenser detta har för läsbarheten för läsare som inte är väl insatta i ämnet skiljer sig åt mellan forskningsområden – inom vissa ämnen skriver man för en bredare läsekrets, kanske till och med den breda allmänheten, medan man inom andra områden riktar sig främst till specialister. Dessa specialister kan inkludera både forskare och yrkesverksamma.

Inom exempelvis naturvetenskap och historia finns det flera goda exempel på populärvetenskapliga texter som presenterar forskning i mer lättillgängliga format. Tidskrifter vars primära målgrupp (som författare och/eller läsare) är yrkesverksamma är ofta (men inte alltid!) populärvetenskapliga eller fackpress snarare än vetenskapliga.

Med detta sagt så kan vi ändå konstatera att vetenskapliga tidskrifter ofta riktar sig till forskare, studenter och yrkesverksamma. Detta framkommer t.ex. i beskrivningen av Journal of Documentation från Emerald Publishers:

”Key journal audiences

  • Educators, scholars, researchers and advanced students in the information sciences
  • Reflective practitioners in the information professions
  • Policy makers and funders in information-related areas
  • The Journal’s content will also be of value to scholars and students in many related subject areas.”

I författarinstruktionerna till den inflytelserika och ämnesmässigt breda tidskriften Nature kan vi också ana oss till att tidskriften riktar sig mot olika målgrupper, men att inte alla kanske förväntas läsa hela artiklarna:

”Authors are strongly encouraged to attempt two 100-word summaries, one to encapsulate the significance of the work for readers of Nature (mainly scientists or those in scientifically related professions); and the other to explain the conclusions at an understandable level for the general public.” (Från “For Authors”)

Båda dessa vetenskapliga tidskrifter lyfter alltså fram forskare, studenter och yrkesverksamma inom specialområdet som de primära målgrupperna, men öppnar för att även andra kan finna artiklarna intressanta.

//Helena Francke, lektor på BHS